Kỹ sư hàng hải và kiến trúc sư tàu thuyền - Marine Engineers and Naval Architects

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập trung bình năm Thu nhập trung bình hàng giờ Tổng số lao động
$99,860 $48.01* 8,120

Thiết kế, phát triển và đánh giá hoạt động của tàu biển, máy móc tàu thủy và các thiết bị liên quan, chẳng hạn như hệ thống cung cấp điện và động cơ đẩy.

*Nguồn: Cục thống kê về lao động Mỹ (www.bls.gov)